Talep Formu

Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen formu doldurun.

Kurumsal

Kurumsal

Arabuluculuk ve eğitim akademisi misyonuyla faaliyete başlamış olan şirketimizde tüm gerçek ve tüzel kişilere, kurum ve kuruluşlara arabuluculuğa elverişli bütün uyuşmazlıklarda ihtiyari ve dava şartı arabuluculuk hizmetleri verilmektedir.

Her biri, tarafsız ve bağımsız, alanlarında uzman arabulucular tarafından kurulan merkezimizde taraflara konforlu ve güvenli görüşme odalarında hizmet sunduğumuz gibi aynı zamanda tahkim, eğitim gibi hizmetler de verilmektedir. 

Profesyonel Ekip

Arabulucularımız

S.S.S.

Sıkça Sorulan Sorular

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız üçüncü kişidir.

Arabuluculuk, günümüzde dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk tarafların üzerinde serbestçe kararlaştırabileceği özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle seçtikleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişinin (arabulucu) hakemliğinde, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra başvurdukları bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Arabuluculuk, uyuşmazlığın mahkeme dışı, hızlı ve kesin bir şekilde çözülmesini amaçlayan bir usul hukuku kurumudur.

Arabuluculuk, “zorunlu arabuluculuk” ve “ihtiyari arabuluculuk” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

 • Zorunlu Arabuluculuk: Bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu Kanunlarda belirlenmiştir. Zorunlu arabuluculuk yoluna başvuru bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Yani, arabulucuya gitmeden açılan dava, dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddedilir. 
 • İhtiyari Arabuluculuk: İhtiyari arabuluculuk, tarafların bir arabulucuya gitme zorunluluğu olmadığı halde uyuşmazlığın çözümü için dava açmadan önce arabulucuya başvurmayı tercih etmesidir. Taraflar üzerinde tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlığıyla ilgili ihtiyari arabuluculuk yoluna başvurabilir.

Özel hukuk anlaşmazlıklarında arabuluculuk yönteminin tercih edilerek uygulanmaya başlanmasından tarafların uzlaşmaya varmasına kadar geçen süreç arabuluculuk süreci olarak ifade edilir. Sürecin uygulanmasında arabulucu hakem olarak görev alır.

Arabuluculuk sürecinin başlaması için başvurunun yapılması ve tarafların tamamının bu yöntemi denemeyi kabul etmeleri gerekir. Arabuluculuk sürecinin doğru şekilde işlemesi için gerekli aşamaların tamamlanması gerekir.

Bu aşamalar;

 • Arabulucuya başvuru
 • Tarafların davet edilmesi
 • Görüşmelerin başlaması
 • Tarafların taleplerinin belirlenmesi
 • Taraflar arası iletişim sürecinin gerçekleşmesi
 • Delillerin sunulması ve değerlendirilmesi
 • Taraflar arası anlaşmanın sağlanması
 • Arabuluculuk anlaşmasının düzenlenmesi
 • Taraflar arası belirlenen anlaşmanın uygulanması

Arabulucu görüşmesi gerçekleştiren tarafların anlaşmayı kabul ettikten sonra anlaşma belgesi imzalamaları sürecin tamamlanmasını sağlar. Bunun dışında taraflar hukuki konuda uzlaşma sağlayamaz ise yine arabuluculuk sürecinin sonuna gelinmiş olur. Bu aşamada tarafların anlaşamadığına ilişkin son tutanak düzenlenip süreç sona erer. Bu aşamadan sonra taraflar isterlerse sorunlarını dava açarak çözmeye çalışırlar.

1.6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar para olan alacak, tazminat, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında, dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

2. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa eklenen 17/B maddesi ile taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişli hâle getirilmiştir.

3. 6325 sayılı Kanuna eklenen 18/B maddesi ile aşağıdaki uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır:

Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.
- Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.
- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.
- Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

4. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasına eklenen cümleye göre; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ya da işveren alacağı ve tazminatı ile ilgili itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.
Ayrıca 7442 sayılı Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun da 05 Nisan 2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe giren 3. maddesi ile 5488 sayılı Tarım Kanununun 13. maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Tarım Kanununun 13. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanan ve tarımsal üretim sözleşmesinden doğan hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği ise 01 Eylül 2023 tarih ve 32296 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a “Dava şartı olarak arabuluculuk” başlığı ile “73/A” maddesi eklenmiştir. Bu maddeyle, 2024 yılı parasal sınır olan 104.000 TL ve üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.

Bununla birlikte,

•    Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar (104.000 TL altında kalan uyuşmazlıklar),
•    Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar,
•    İhtiyati tedbir kararlarının alınması,
•    Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılmasına ilişkin davalar,
•    Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından kaynaklanan uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamının dışında tutulmuştur.